1. Inledning

1.1. Dessa villkor gäller mellan dig och Norsk Skatt vid användandet av Norsk Skatts webbplats eller tjänster. Genom att använda webbplatsens eller Norsk Skatts tjänst accepterar du avtalsvillkoren.

1.2. I avtalet betecknas Norsk Skatts tjänst och webbplats som ”tjänst/er/en” respektive ”webbplats/en”.

1.3. Norsk Skatts integritetspolicy rörande datahantering hittar du här. Vänligen läs noggrant.

1.4. Norsk Skatt erbjuder hjälp med din deklaration genom att söka avdrag baserat på information du själv tillhandahållit. Norsk skatt kan enbart ge begränsad och generell information om skatteregler.

1.5. Norsk Skatt erbjuder INTE någon form av finansiell rådgivning eller skatterådgivning och ingen kommunikation med Norsk Skatt ska tolkas som personlig rådgivning.

2. Användarinformation

Du ansvarar för att all information som lämnas till Norsk Skatt är:

 • Sanningsenlig, uttömmande och korrekt i samtliga relevanta aspekter;
 • Uppdaterad om förändringar skulle ske. Upplysning om förändringar lämnas genom email till Norsk Skatt;
 • Avlämnad till Norsk Skatt under ditt eget namn. Norsk Skatt accepterar inte att du använder annans namn eller namn som inte är ditt eget.

3. Grundläggande Bestämmelser

3.1. Du kan enbart använda webbplatsen eller tjänsten genom att ingå ett bindande avtal mellan dig och webbplatsens administratörer. För att avtalet skall vara giltigt behöver du vara myndig och i övrigt vara behörig att ingå avtal. I samband med att du ingår avtal som företrädare för en fysisk eller juridisk person intygar du att du är behörig enligt svensk lag att ingå avtal för dennes räkning.

3.2. Webbplatsen och tjänsten får enbart användas i enlighet avtalets villkor samt lokala, nationella och internationella regelverk.

3.3. Tjänsten som Norsk Skatt tillhandahåller kan förändras utan föregående upplysning. Tjänsten kan temporärt eller permanent upphöra helt eller delvis utan föregående upplysning.

3.4. Norsk Skatt ingår enbart avtal med svenska gästarbetare i Norge.

3.5. Efter slutförandet av tjänsten kommer ingen återbetalning av din betalning beviljas.

4. Personlig Information

4.1. All information du lämnar till Norsk Skatt behandlas enligt Norsk Skatts integritetspolicy.

4.2. Genom att använda webbplatsen eller tjänsten godkänner du lagrandet av dina uppgifter i enlighet med integritetspolicyn.

5. Förbjudna Aktiviteter

5.1. Utöver andra restriktioner i avtalet/efterföljande avtal får du inte:

 • Använda webbplatsen på ett sätt som kan orsaka skada eller överbelastning på webbplatsen;
 • Använda webbplatsen på ett sätt som kan inaktivera, helt eller delvis, någon av webbplatsen funktioner;
 • Använda webbplatsen på ett sätt som kan äventyra webbplatsens säkerhet;
 • Använda automatiserade medel eller gränssnitt som inte tillhandahålls av utvecklaren för att komma åt webbplatsen eller för att extrahera data;
 • Reproducera någon del av webbplatsen;
 • Försöka få åtkomst till delar av webbplatsen till vilka du saknar behörighet;
 • Utveckla tjänst/er eller webbsida/or som interagerar med webbplatsen utan föregående tillåtelse av Norsk Skatts utvecklare;
 • Använda webbplatsen för illegala eller otillåtna syften.

5.2. Obehörigt användande av webbplatsen som bryter mot avtalet och/eller påverkar Norsk Skatt negativt kommer ge upphov till skadeståndsansvar och/eller vara en straffbelagd handling.

6. Norsk Skatts Rättigheter

6.1. Norsk Skatt förbehåller sig rätten att bereda sig tillgång till, läsa, spara eller ge ut information som skäligen kan antas behövas för att:

 • Möta kraven i ett regelverk, en rättslig process eller myndighetsbegäran;
 • Verkställa avtalsbestämmelser, inklusive utredning av misstänkta avtalsbrott;
 • Upptäcka, förebygga eller på annat vis hantera bedrägeri, säkerhetsfrågor eller tekniska problem;
 • Hantera användares supportbehov;
 • Skydda Norsk Skatts, användares eller allmänhetens rättigheter, tillgångar och säkerhet.

6.2. Norsk Skatt ger enbart ut information som kan användas för att identifiera en person om utgivandet är i enlighet med Norsk Skatts integritetspolicy

6.3. Vid användande av webbplatsen och dess tjänster får du inte:

 • Bereda dig tillgång till, manipulera eller använda icke offentliga delar av tjänsten, webbplatsen, utvecklarens datorsystem eller de tekniska leveranssystemen för webbplatsens leverantörer;
 • Undersöka, skanna eller testa sårbarheten i något system eller nätverk eller bryta mot eller kringgå säkerhets- eller autentiseringsåtgärder;
 • Komma åt eller söka, eller försöka komma åt eller söka, efter tjänsterna på något sätt (automatiserat eller på annat sätt) än via webbplatsens för närvarande tillgängliga och publicerade gränssnitt som tillhandahålls av webbplatsen (och endast enligt dessa villkor). Detta gäller inte om du specifikt har fått godkännande till ovan i ett separat avtal med Norsk Skatt;
 • Förfalska TCP/IP, paketrubrik eller någon del av rubrikinformationen i någon e-post eller postning, eller på något sätt använda tjänsterna för att skicka ändrad, vilseledande eller falsk källidentifierande information;
 • Störa eller hindra, eller försök att störa eller hindra, åtkomst för användare, värddatorer och nätverk, inklusive, men inte begränsat till, genom att skicka virus, överbelasta, översvämma, skicka skräppost, postbombning av tjänsterna eller genom skript skapa innehåll så att det stör eller skapar en onödig börda för webbplatsen eller tjänsterna.

7. Immateriella rättigheter

7.1. Norsk Skatt och/eller dess licensgivare äger alla rättigheter till alla immateriella rättigheter som finns på webbplatsen, inklusive upphovsrätt, varumärken, patent och material, alla sådana rättigheter är förbehållna Norsk Skatt. Alla handelsnamn, varumärken, bilder och information som finns på webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, namnet och varumärket för Norsk Skatt.

7.2. Användningen av innehållet är strängt förbjudet såvida inte annat har specifikt tillåtits av dessa avtalsvillkor. All obehörig användning av innehåll på webbplatsen kan kränka Norsk Skatt och/eller tredje parts upphovsrätt, varumärke och andra äganderätter samt lagar om integritet och publicitet och andra förordningar och stadgar. Ingenting i detta avtal eller annat innehåll på webbplatsen skall tolkas som att det underförstått eller på annat sätt beviljar någon licens eller rätt att använda något varumärke eller annan äganderätt utan uttryckligt skriftligt medgivande från Norsk Skatt eller tredjepartsägaren.

8. Ansvarsbegränsning och ansvarsfriskrivning

Läs detta avsnitt noggrant eftersom det begränsar Norsk Skatts ansvar, moderbolag, dotterbolag, närstående företag, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud, representanter, partners och licensgivares ansvar. Var och ett av underavsnitten nedan gäller endast i den omfattning som tillåts enligt tillämplig lag. Vissa jurisdiktioner tillåter inte ansvarsfriskrivning från underförstådda garantier eller begränsning av ansvar i kontrakt, därav kan innehållet i detta avsnitt komma att bli otillämpbart. Ingenting i detta avsnitt är avsett att begränsa eventuella rättigheter som du kan ha och inte enligt lag inte kan inskränkas.

8.1 Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick

 • Din tillgång till och användning av tjänsterna sker på egen risk;
 • Du förstår och samtycker till att tjänsterna tillhandahålls till dig i befintligt skick och utefter tillgänglighet;
 • Utan att begränsningar friskriver sig Norsk Skatt allt ansvar för garantier och villkor, underförstådda som explicita om tjänstens skick och funktion;
 • Norsk Skatt lämnar ingen garanti och avstår från allt ansvar för:
 1.  Tjänsternas fullständighet, exakthet, tillgänglighet, aktualitet, säkerhet eller tillförlitlighet;
 2.  All eventuell skada på ditt datorsystem, förlust av data eller annan skada som följer av din åtkomst till eller användning av tjänsterna;
 3.  Borttagning av, underlåtenhet att lagra eller sända innehåll och annan kommunikation som bevaras av tjänsterna;
 4.  Huruvida tjänsterna uppfyller dina krav eller är tillgängliga utan avbrott på en säker och felfri basis;
 • Inga råd eller information, varken muntliga eller skriftliga, erhållna från Norsk Skatt eller genom tjänsterna, kommer att skapa någon garanti som inte uttryckligen ges här;
 • Norsk Skatt skall under inga omständigheter hållas ansvariga för riktigheten i den information som användarna tillhandahåller på sin skattedeklaration.

8.2. Länkar från tredje part

 • Tjänsterna kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser. Norsk Skatt är inte ansvarigt för:
  (i) tillgängligheten eller noggrannheten hos sådana webbplatser eller resurser;
  (ii) innehållet, produkterna eller tjänsterna på eller tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser. Länkar till sådana webbplatser eller resurser innebär inte att Norsk Skatt godkänner sådana webbplatser, resurser, innehåll, produkter eller tjänster som finns tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser. Du tar själv ansvar för och tar på dig alla risker som följer av din användning av sådana webbplatser eller resurser.

8.3. Ansvarsbegränsning

8.3.1. I enlighet med tillämplig lag tar Norsk Skatt inte ansvar för indirekt, tillfällig, särskild och följdskador eller för att överkompensera skadelidande, inkomst-och resultatbortfall, förlust av data, goodwill eller annan immaterbar uppkommen förfördelning, oavsett om skadan är uppkommen indirekt eller direkt på grund av:

  (i) Din tillgång till och användning av tjänsten eller oförmåga att få tillgång till eller använda tjänsten;
  (ii) Prestation, utförande eller innehåll från tredje part. Inkluderat, men inte begränsat till, ärekränkande, stötande eller olagliga handlingar, utföranden eller innehåll från tredje part eller användare;
  (iii) Något innehåll som erhållits från tjänsterna;
  (iv) Obehörig tillgång, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll.

8.3.2. Begränsningarna som nämns under avsnitt 8 och i andra delar av avtalet skall gälla oavsett vilken ansvarsteori som tillämpas samt oaktat om Norsk Skatt har blivit informerad om att skada kan ha uppstått och om en bestämmelse i avtal om avhjälpning inte lyckats fylla sitt syfte.

8.4. Force Majeure

8.4.1. Norsk Skatt skall vara befriade från skyldigheter som kan följa av avtalet i det fall omständighet inträder som ligger utanför parternas kontroll. 8.4.2. Norsk Skatt äger häva avtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan omständighet inträder. Hävning skall föregås av en skriftlig framställning om uppsägning med angivande av orsak

9. Allmänna villkor

9.1. Avstående och begränsningar av avtalsbestämmelser

9.1.2. Underlåtenhet av Norsk Skatt att genomdriva eller tillvarata en bestämmelse eller rättighet i avtalet skall inte betraktas som ett avstående från en sådan bestämmelse eller rättighet.

9.1.3. Utifall en bestämmelse i villkoren ovan skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar skall begränsningen av bestämmelsen göras så snävt som möjligt och de återstående bestämmelserna i avtalet skall fortsatt äga kraft.

9.2. Uppdraget

9.2.1. Norsk Skatt kan välja att överlåta avtalet och medföljande rättigheter eller delegera sina skyldigheter, helt eller delvis, utan ditt samtycke.

9.2.3. Alla villkor skall innefatta och binda dig och Norsk Skatt samt eventuella efterträdare till Norsk Skatt. Du får inte överlåta avtalet och dess villkor till en annan fysisk eller juridisk person utan godkännande från Norsk Skatt.

9.3. Tillämplig lag och domsrätt

9.3.1. Avtalet och dess villkor regleras av Sveriges lagar utan hänsyn till lagvalsregler eller ditt vistelseland/hemlands lagar.

9.3.2. Alla anspråk, rättsliga förfaranden eller tvister får enbart väckas vid Örebro Tingsrätt. Ingen invändning mot domsrätten får göras.

9.4. Avtalet i helhet

9.4.1. Avtalet, dess villkor och vår integritetspolicy är fullständigt och exklusivt gällande mellan dig och Norsk Skatt angående webbplatsens och dess tjänster. Detta gäller inte tjänster som du tecknat ett separat avtal med Norsk Skatt som uttryckligen kompletterar eller ersätter dessa villkor. Sådana villkor ersätter tidigare avtal mellan Norsk Skatt och dig angående tjänsterna.

9.4.2. Norsk Skatt förbehåller sig rätten att ändra avtalsvillkoren. Om Norsk Skatt ändrar avtalsvillkoren och efter eget gottfinnande Norsk Skatt anser att ändringen innebär en materiell ändring av avtalsinnehållet kan vi meddela dig om detta via email. Om du inte vill bli bunden av avtalsändringarna måste du avsluta avtalet. Genom fortsatt tillgång till tjänsterna eller användning av tjänsterna efter ändringarna trätt i kraft godkänner du att du är bunden av de reviderade villkoren.

9.4.3. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig är förbehållna Norsk Skatt.

10. Kontakt

Norsk Skatt är en enskild firma som drivs av Alexander van Loosdrecht.
Företaget har sitt säte på Isgatan 11, 70223 Örebro. 
För kontakt vänligen se
https://norskskatt.se/kontakt