1. Inledning

1.1. Detta tjänsteavtal (avtal, avtalet) gäller mellan Norsk Skatt (vi, vår, vårt) och dig.

1.2. Detta avtal reglerar uppdraget du lämnat till Norsk Skatt.

1.3. Avtalet är personligt för dig. Det innebär att du ansvarar för att avtalet följs och att du inte utan skriftligt tillstånd från Norsk Skatt kan överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till någon annan.

1.4. Avtalet består av:

  1. Tjänsteavtalet
  2. Norsk Skatts Allmänna Villkor
  3. Norsk Skatts Integritetspolicy.

1.5. Om en bestämmelse i avtalet strider mot en bestämmelse i avtal som nämns i 1.4. (b) och (c) ska a) äga företräde.

1.6. Du behöver vara en svensk gästarbetare i Norge för att kunna utnyttja Norsk Skatts tjänster.

1.7. Avtalet accepteras i samband med signeringen av offerten.

1.8. Utifall en bestämmelse i villkoren ovan skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar ska begränsningen av bestämmelsen göras så snävt som möjligt och de återstående bestämmelserna i avtalet ska fortsatt äga full kraft.

1.9. Tjänsten är enbart ett komplement till din deklaration. Norsk Skatt tar inget ansvar för riktigheten i de uppgifter du har lämnat till oss/annan eller din övriga deklaration.

2. Om Tjänsten

2.1. Norsk Skatt använder dina uppgifter för att undersöka möjligheter till avdrag. Baserat på denna sökning upprättar Norsk Skatt en offert som innehåller uppgifter om hur mycket du kan spara på att använda Norsk Skatt tjänst samt kostnaden för att använda Norsk Skatts tjänst.

2.2. Om något avdrag nekas av Skatteetaten kan Norsk Skatt hjälpa dig att överklaga beslutet.

  • I det fallet kommer Norsk Skatt behöva ta ut en Klagoavgift enligt avsnitt 5.

2.3. Norsk Skatt ansvarar inte för dina uppgifters riktighet och de måste avlämnas i enlighet med bestämmelserna i de Allmänna Villkoren.

2.4. Norsk Skatt tar inget ansvar för om oriktiga uppgifter, ändringar i regelverk,myndighetsbeslut eller andra orsaker gör att storleken på avdraget minskar.

2.5. Vi kan på begäran lämna ut information om vilka avdrag som har ingått i sökningen.

2.6. Norsk Skatt kommer inte lämna ut information om hur sökningen gjorts då det är en företagshemlighet. Detsamma gäller tillvägagångsättet för Norsk Skatts sökning av avdrag hos Skatteetaten.

3. Din Användning av Tjänsten

3.1. Du ansvarar för att all information som lämnas till Norsk Skatt är:

  1. Sanningsenlig, uttömmande och korrekt i samtliga relevanta aspekter
  2. Uppdaterad om förändringar skulle ske. Upplysning om förändringar lämnas genom email till Norsk Skatt
  3. Avlämnad till Norsk Skatt under ditt eget namn. Norsk Skatt accepterar inte att du använder annans namn eller namn som inte är ditt eget.

3.2. Du förbinder dig att upplysa Norsk Skatt om Skatteetaten nekat ett avdrag skyndsamt och senast två veckor efter att Skatteetaten meddelat dig om att avdraget nekats.

4. Betalning och Ångerrätt

4.1. Du ska betala i enlighet med den vid avtalstillfället utskickade fakturan.

4.2. Efter fullgjord betalning i enlighet med fakturan skickar Norsk Skatt in en avdragsansökan till Skatteetaten enligt överenskommelse.

4.3. Betalningen anses fullgjord när den kommit Norsk Skatt tillhanda.

4.4. Betalningen ska senast vara Norsk Skatt tillhanda på förfallodatumet.

4.5. Om ingen betalning kommit Norsk Skatt tillhanda kommer Norsk Skatt i möjlig mån skicka ut påminnelse om att erlägga betalning. Påminnelseavgift kan komma att debiteras.

4.6. Du samtycker och förstår att ingen returrätt, möjlighet att avbryta köpet eller på annat vis kräva tillbaka betalningen föreligger efter betalningen kommit Norsk Skatt tillhanda.

4.7. Du samtycker till att tjänsten är fullgjord när Norsk Skatt skickat in avdragsansökan till Skatteetaten.

5. Överklagan av Negativt Beslut

5.1. Om Skatteetaten nekar avdrag kan Norsk Skatt, om du önskar, hjälpa dig överklaga beslutet. Norsk Skatt överklagar enbart beslut du begärt hjälp med att överklaga.

5.2. I fallet hjälp att överklaga beslutet beviljas kommer Norsk Skatt ta ut en överklagansavgift från dig på 6000 svenska kronor.

5.3. Om överklagan bifalls hjälper Norsk Skatt dig att ansöka om återbetalning av överklagansavgiften.

5.4. Om överklagan avslås kommer Norsk Skatt återbetala dig hela avgiften, om du inte:

  1. Undanhållit, förfalskat eller på annat sätt tillhandahållit missvisande eller felaktig information som använts i ansökningsprocessen.
  2. Dröjt att meddela oss om det nekade avdraget vilket lett till att tidsfristen för klagomålet löpt ut.

5.5. Om överklagan avslås kommer Norsk Skatt reglera vår avgift i proportion till det avdrag som beviljats.

5.6. I det fall du inte vill överklaga kommer Norsk Skatt inte överklaga Skatteetatens beslut. Din originalavgift kommer då kvarstå.

6. Ansvar

6.1. Vi ansvarar inte för förlust eller bortfall av del eller hela avdrag på grund av störningar i tjänsten, felexpedierad, utebliven eller försenad tjänst om felet eller dröjsmålet är hänförliga till dig eller till en omständighet som vi inte rår över eller förutse.

6.2. Vi ansvarar inte för den preliminära beräkningens exakthet, den kan komma att förändras.

6.3. Vi ansvarar inte för att tjänsten inte fungerat tillfredställande på grund av teknisk, underhållsmässig eller driftsmässig åtgärd som utförs på grund av omständighet vi inte rår över eller kunnat förutse. Vi utför sådana åtgärder så att du till största mån inte blir drabbad.

6.4. Norsk Skatt är inte att se som en skatterådgivare utan erbjuder enbart kompletterande hjälp med sökningar av avdrag.

6.5. Norsk Skatt ansvarar inte för riktigheten i uppgifter som du lämnat till oss eller till annan.

6.6. Norsk Skatt ansvarar inte för riktigheten i din övriga deklaration.

6.7. Norsk Skatt avsäger sig allt kontrollansvar för dina uppgifter och övriga deklaration.

6.8. Vi ansvarar enbart för direkt skada som uppkommit på grund av Norsk Skatts agerande. All indirekt skada ansvarar inte Norsk Skatt för och ersätts inte.

6.9. Krav på skadestånd ska framföras inom skälig tid.

6.10. Om vi inte kan fullgöra ett åtagande på grund av omständigheter som vi inte rår över eller kunnat förutse ska Norsk Skatt vara befriade från skadeståndsskyldighet och andra påföljder.

6.11. Alla ansvarsbegränsningar gäller även efter tjänsten fullgjorts.

7. Domsrätt och Lagval

7.1. Avtalet och dess villkor regleras av Sveriges lagar utan hänsyn till lagvalsregler eller ditt vistelseland/hemlands lagar.

7.2. Alla anspråk, rättsliga förfaranden eller tvister får enbart väckas vid Örebro Tingsrätt. Ingen invändning mot domsrätten får göras.

8. Kontakt

Kontakt sker via epost eller via hemsidans kontaktsida norskskatt.se/kontakt

Denna version av avtalet uppdaterades 21 april 2021

Quick Jump